Kostprijsscan Tuinbouw

Bent u zich bewust van de kostprijs van uw product ?

Een goed teelttechnisch resultaat alleen, is niet meer voldoende in de huidige tuinbouw. Het uiteindelijke bedrijfsresultaat is een simpele rekensom van opbrengsten minus kosten. Voor veel gewassen is de opbrengstprijs slechts beperkt te beïnvloeden. Inzicht in de kostenstructuur van uw bedrijf is essentieel voor een goed toekomstperspectief. Als adviseurs van acconavm ervaren wij veel verschillen in kostprijs voor soortgelijke producten. Bent u zich als ondernemer bewust van de kostprijs van uw product ? Durft u dit te testen ? Met onze rekentool kunt u de kostprijs van uw product berekenen op basis van uw bedrijfsgegevens. Glastuinbouwbedrijven met slechts één product kunnen de kostprijs per kg of per stuk uitrekenen. Bedrijven met meerdere teelten per jaar gebruiken de rekentool voor berekeningen per m2.


Met welke productie-eenheid wilt u rekenen? (kg, stuks of m2)
Wat denkt u dat de kostprijs van uw product is ? €/kg

Bedrijfsgegevens?

Om de kostprijs van uw product te kunnen berekenen, is het noodzakelijk dat u een aantal gegevens van uw bedrijf invoert; hiervoor kunt u de cijfers uit uw laatste jaarrekening overnemen.


Hoeveel produceert u jaarlijks op uw bedrijf ?
kg
Wat zijn jaarlijks de plantkosten op uw bedrijf ? €/ per jaar
Wat zijn de energiekosten op uw bedrijf ? €/ per jaar
Wat zijn de totale afzet-, verpakkings- en transportkosten ? €/ per jaar
Wat zijn de overige toegerekende kosten ? €/ per jaar
Wat zijn de betaalde personeelskosten ? €/ per jaar
Hoeveel uur wordt door management, ondernemers en familieleden op het bedrijf gewerkt ? uren/jaar
Hoe hoog zijn jaarlijks de afschrijvingen ? €/ per jaar
Hoe hoog zijn jaarlijks de aflossingen ? €/ per jaar
Wat wordt er aan rente betaald ? €/ per jaar
Wat zijn kosten onroerende zaken en machinekosten ? €/ per jaar
Wat zijn de totale algemene kosten ? €/ per jaar

Resultaat?


Volgens uw eigen gevoel of berekening is de kostprijs van uw product:
  per
kg

Op basis van de door u ingevoerde cijfers berekenen wij een kostprijs van   per
kg

Indien u een opbrengstprijs van €   per
kg
ontvangt, is er een goed perspectief op langere termijn en een volledige vergoeding voor de inzet van eigen arbeid en eigen kapitaal.
Om op korte termijn aan alle verplichtingen te kunnen voldoen, is een opbrengstprijs van € per 
kg
  nodig.
Dit bedrag kan gezien worden als minimaal benodigde opbrengstprijs of kritische kostprijs, waarmee niet de kosten maar de uitgaven (incl. aflossingen en privé-uitgaven) zijn gedekt.
De kostprijs van €   per
kg
 is als volgt opgebouwd.

 

In voorgaande kostprijsberekening zijn een aantal algemene uitgangspunten gehanteerd, in combinatie met door uzelf ingevoerde gegevens. Uiteraard is het mogelijk dat algemene uitgangspunten niet of anders op uw specifieke bedrijfssituatie van toepassing zijn. Indien gewenst kunnen wij voor uw bedrijf een gedetailleerde kostprijsanalyse maken, met gericht advies voor de toekomst. Ook als op uw bedrijf meer dan één teelt plaatsvindt, kunnen er analyses per product worden opgesteld